Instructor Auto Legislatie

instructor    Atestarea ca instructor auto / Instructor Auto Legislatie

   Actele care reglementeaza atestarea, autorizarea si activitatea instructorilor auto sunt urmatoarele: Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică în vederea obtinerii permisului de conducere, precum si Anexele nr. 1—5 la Ordinul mentionat mai sus, publicate in Monitorul Oficial nr. 684 si 684 bis din 12.10.2009.

1. Metodologia privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră

Capitolul I

1.1. Dispozitii generale

Art. 1. (1) Instructorii de pregătire practică si profesorii de legislatie rutieră pot desfăsura activitate de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere numai dacă sunt atestati în acest sens de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R conform prevederilor prezentei metodologii.
(2) Instructorii de pregătire practică, denumiti în continuare instructori auto, pot fi angajati ai unei scoli de conducători auto sau pot fi autorizati conform prevederilor metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică.
Art. 2. Pentru obtinerea atestatelor de instructor auto si/sau profesor de legislatie rutieră solicitantii trebuie să îndeplinească conditiile necesare în vederea desfăsurării acestei activităti, să urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si să promoveze examenul sustinut în conditiile stabilite de prezenta metodologie.
Art. 3. (1) Obtinerea atestatului de instructor auto se realizează initial pentru una sau mai multe din categoriile A, B si BE, urmând ca după o perioadă de cel putin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obtine si atestarea pentru celelalte categorii.
(2) Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (1) constă în scolarizarea unui număr minim de 100 cursanti care doresc obtinerea permisului de conducere auto în perioada de cel putin 2 ani.


Capitolul II

1.2. Conditii pentru obtinerea atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutieră

Art. 4. Conditiile de studii pentru înscrierea la cursul în vederea obtinerii atestatului de instructor auto sunt îndeplinite dacă solicitantii sunt absolventi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolventi ai scolilor de maistri în specialitatea auto.
Art. 5. (1) Persoana care solicită eliberarea atestatului de instructor auto trebuie ca, pe lângă conditiile de studii, să îndeplinească cumulativ si următoarele conditii:
a) să aibă vârsta de cel putin 25 de ani;
b) să detină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel putin 5 ani;
c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
e) să fie aptă din punct de vedere medical si psihologic pentru desfăsurarea activitătii respective;
f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influentă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfectionare profesională, într-un centru de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, organizat în conditiile prevăzute de metodologia în vigoare.
(2) În cazul în care atestatul unui instructor auto a fost anulat, acesta poate solicita obtinerea unui nou atestat de instructor auto în conditiile prevăzute de prezenta metodologie, după o perioadă de cel putin un an de la data anulării.
Art. 6. Conditiile de studii necesare înscrierii la cursul organizat în vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutieră sunt îndeplinite dacă solicitantii sunt absolventi ai unei institutii acreditate de învătământ superior de lungă durată în specialitătile stiinte juridice sau tehnice.
Art. 7. (1) Persoana care solicită eliberarea atestatului de profesor de legislatie rutieră trebuie ca, pe lângă conditiile de studii, să îndeplinească cumulativ si următoarele conditii:
a) să aibă vârsta de cel putin 25 de ani;
b) să detină permis de conducere valabil cel putin pentru categoria B cu o vechime de cel putin 5 ani;
c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
e) să fie aptă din punct de vedere medical si psihologic pentru desfăsurarea activitătii respective;
f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influentă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfectionare profesională, într-un centru de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, organizat în conditiile prevăzute de metodologia în vigoare;
(2) În cazul în care atestatul unui profesor de legislatie rutieră a fost anulat conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică în vederea obtinerii permisului de conducere, acesta poate solicita obtinerea unui nou atestat de profesor de legislatie rutieră în conditiile prevăzute de prezenta metodologie, după o perioadă de cel putin un an de la data anulării.


Capitolul III

1.3. Pregătirea si perfectionarea profesională

Art. 8. (1) Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutieră si/sau de instructor auto se depun la centrul de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, acestea fiind următoarele:
a) cererea, în original, din care să rezulte numele si prenumele persoanei, tipul atestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea;
b) actul de identitate, în copie;
c) permisul de conducere, în copie;
d) actul de studii, în copie legalizată;
e) cazier auto, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) si d) sau conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) si d), având valabilitate de 30 de zile sau declaratie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetătenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care sa reiasă ca nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la art. 5 sau art. 7 ;
f) aviz medical si psihologic, în original, cu mentiunea “apt” pentru profesor de legislatie rutiera si/sau instructor auto in termenul de valabilitate;
g) certificatul de cazier judiciar, în original, din care sa rezulte ca solicitantul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 5, alin. (1) lit. f) sau conditiile prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. f).
h) dacă este cazul, adeverinta în original eliberată de către scoala/scolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat, din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) precum si atestatul de instructor auto, valabil pentru categoriile prevăzute la art. 3, alin. (1).
(2) Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislatie rutieră si/sau de instructor auto sunt cele prevăzute la alin. (1), cu exceptia lit. d).
(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) si vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin mentiunea „conform cu originalul”, înscrierea numelui si prenumelui si semnare de către persoana care primeste actele în cadrul respectivului centru de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.
Art. 9. (1). Pregătirea si perfectionarea profesională necesare pentru obtinerea/reînnoirea atestatului de instructor auto sau de profesor de legislatie rutieră se face în cadrul unor centre de pregătire si perfectionare profesională autorizate în conditiile legii de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2). Programele de pregătire si perfectionare profesională aferente cursurilor prevăzute la art. 2, sunt elaborate de centrele de pregătire si perfectionare profesională si vor fi avizate de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin Directia Transport Rutier.
Art. 10. (1) Cursul de pregătire profesională în vederea obtinerii atestatului de instructor auto cuprinde pregătirea teoretică si practică, având o durată de 120 de ore.
(2) Durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 30 de ore.
(3) Durata zilnică a pregătirii teoretice si/sau practice nu trebuie să depăsească 6 ore.
Art. 11. Cursul de pregătire profesională în vederea obtinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durata de 30 de ore, din care durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 10 ore.
Art. 12. (1) Cursul de pregătire profesională în vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutieră va avea o durată de 90 de ore.
(2) Durata zilnică a pregătirii profesionale nu trebuie să depăsească 6 ore.
Art. 13. (1) Reînnoirea atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutieră se face numai în conditiile absolvirii unui curs de perfectionare profesională.
(2) Cursul de perfectionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore.
(3) Cursul de perfectionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislatie rutieră va avea o durată de 30 de ore.
(4) Pentru urmarea cursurilor de perfectionare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 5 sau, după caz art. 7, cu exceptia conditiei de studii care trebuie să îndeplinească dispozitiile legale aplicabile la data obtinerii primului atestat de către titular.
(5) Pentru urmarea cursurilor de perfectionare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să depună actele prevăzute la art. 8, la care se adaugă atestatul de instructor auto si/sau de profesor de legislatie rutieră detinut anterior, în copie certificată de către solicitant pentru conformitate cu originalul.
Art. 14. (1) Pot participa la examenele în vederea obtinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutieră doar cei care au urmat integral si continuu orele aferente fiecărui tip de atestat amintit, prezenta la cursuri făcându-se pe cataloage.
(2) Numărul maxim de cursanti care pot efectua pregătirea/perfectionarea în vederea obtinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutieră în cadrul centrelor de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizate de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, intr-o serie, nu poate fi mai mare de 20.

Capitolul IV

1.4. Examinarea în vederea obtinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto si a atestatului de profesor de legislatie rutieră

Art. 15. (1) Examenul în vederea atestării profesionale a instructorilor auto si a profesorilor de legislatie rutieră poate fi sustinut numai de persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la capitolul II.
(2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va stabili data si locul sustinerii examenelor de atestare profesională.
Art. 16. (1) Comisia de examinare va fi compusa din 3 membri, dintre care un reprezentant al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în calitate de reprezentant al autoritătii de stat în domeniu si 2 reprezentanti ai Autoritătii Rutiere Române – A.R.R.
(2) Optional, cu rol de observator, la examinarea în vederea obtinerii atestatului de instructor auto, poate participa si un reprezentant al centrului de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.
Art. 17. La examenul în vederea obtinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutieră candidatul se va prezenta cu actul de identitate însotit de permisul de conducere, ambele în original.
Art. 18. (1) Examenul pentru obtinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:
a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoasterii regulilor de circulatie pe drumurile publice si cunoasterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă poate fi sustinuta si in sistem informatic;
b) proba practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunostintelor, competentelor si capacitătilor pedagogice necesare desfăsurării procesului de pregătire practică;
modalitatea de evaluare a probei practice, precum si obiectivele care stau la baza evaluării acestei probe pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
(2) Examenul pentru obtinerea atestatului de profesor de legislatie rutieră constă în următoarele probe:
a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoasterii regulilor de circulatie pe drumurile publice si cunoasterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă poate fi sustinuta si in sistem informatic;
b) probă orală pentru evaluarea capacitătilor psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislatiei rutiere si conducerii preventive, a cărei durata este de minim 15 minute.
(3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probelor teoretice, practice si orale, precum si obiectivele care stau la baza acestor evaluări pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
(4) Pentru sustinerea examenului prevăzut la art. 18 si art. 20, respectiv art. 23 si art. 24, centrul de pregătire si perfectionare profesională va achita, pentru toti candidatii prezentati la examenul respectiv, contravaloarea tarifului de examinare/reînnoire/reexaminare prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, în contul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. Sumele rezultate din achitarea tarifului se fac venit la bugetul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R.
Art. 19. (1) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (1), candidatul trebuie să răspundă corect la cel putin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obtină calificativul admis.
(2) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (2), candidatul trebuie să răspundă corect la cel putin 54 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba orală să obtină calificativul admis.
(3) Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă prevăzut la art. 18 alin. (1) si (2), vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns.
Art. 20. (1) Examenul în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutieră se poate sustine numai de către persoanele care au absolvit în prealabil un curs de perfectionare profesională si constă în sustinerea probelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 18 alin. (2) lit. a).
(2) Conditiile pentru promovarea examenului de reînnoire a atestatului sunt cele prevăzute la art. 19 alin. (1) în cazul instructorilor auto respectiv art. 19 alin. (2) în cazul profesorilor de legislatie rutieră.
(3) Examenul prevăzut la alin. (1) se sustine în fata comisiei prevăzute la art. 16, la data stabilită de aceasta.
Art. 21. La încheierea examenului prevăzut la art. 18 sau art. 20, se va întocmi situatia rezultatelor obtinute de către participantii la examen, aceasta fiind semnată de către toti membrii comisiei de examinare.


Capitolul V

1.5. Eliberarea atestatului

Art. 22. Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va elibera atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislatie rutieră, după caz, persoanelor care au promovat examenul prevăzut la art. 18 sau art. 20, în termen de maxim 15 zile de la data promovării examenului aferent fiecărui tip de atestat.
Art. 23. (1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obtinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutieră, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data sustinerii examenului initial.
(2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin.(1), pot sustine un nou examen, numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.
Art. 24. (1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislatie rutieră sau instructor auto, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data sustinerii examenului initial.
(2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin.(1), pot sustine un nou examen pentru reînnoirea atestatului numai după absolvirea unui nou curs de perfectionare profesională.
Art. 25. (1) Perioada de valabilitate a atestatului de instructor auto sau de profesor de legislatie rutieră este de 5 ani de la data eliberării.
(2) În cazul reînnoirii atestatului de instructor auto/profesor de legislatie rutieră, Autoritatea Rutieră Română eliberează un nou atestat, cu valabilitatea de 5 ani de la data eliberării.
(3) Matca fiecărui atestat împreună cu situatia întocmită continând rezultatele obtinute de către participantii la examenul, se păstrează la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 26. (1) Atestatele de instructor auto sau de profesor de legislatie rutieră sunt documente prevăzute cu serie si număr.
(2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va tine evidenta atestatele de instructor auto si a atestatelor de profesor de legislatie rutieră eliberate.
(3) Autoritătile cu atributii legale în circulatia pe drumurile publice, pot solicita Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. informatii privind atestatele de instructor auto sau de profesor de legislatie rutieră eliberate.
Art. 27. Modelul atestatului de profesor de legislatie rutieră este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
Art. 28. Modelul atestatului de instructor auto este prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

Capitolul VI

1.6 Dispozitii finale

Art. 30. Atestatele de instructor auto si atestatele de profesor de legislatie rutieră valabile la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, îsi mentin valabilitatea până la expirare, reînnoirea acestora făcându-se în conditiile prezentei metodologii.
Art. 31. (1) În vederea reînnoirii atestatului de instructor auto si/sau profesor de legislatie rutieră, titularul acestuia trebuie să urmeze un curs de perfectionare profesională si să promoveze examenul aferent în ultimul an de valabilitate al respectivului atestat.
(2) În cazul în care un instructor auto si/sau profesor de legislatie rutieră nu îndeplineste conditia prevăzută la alin. (1), pentru a putea desfăsura activitatea de pregătire a cursantilor în vederea obtinerii permisului de conducere, trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională, în conditiile prevăzute la art. 10 respectiv art. 11 si să promoveze examenul prevăzut la art. 18.
Art. 32. Actele aferente persoanelor înscrise la cursurile pentru obtinerea sau reînnoirea atestatului de instructor auto si/sau de profesor de legislatie rutieră, se păstrează la sediul centrului de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere care a organizat cursurile respective, pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 33. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.