Cum sa devii instructor auto!

instructor auto    Pentru  ca dumneavoastra sa deveniti instructor auto este necesara parcurgerea urmatoarelor trei etape:

  • Atestarea ca instructor auto
  • Autorizarea ca instructor auto
  • Desfasurarea activitatii practice

   Actele care reglementeaza atestarea, autorizarea si activitatea instructorilor auto sunt urmatoarele: Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere, precum si Anexele nr. 1—5 la Ordinul mentionat mai sus, publicate in Monitorul Oficial nr. 684 si 684 bis din 12.10.2009.

  Metodologia privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră

Capitolul I

1.1. Dispozitii generale

Art. 1. (1) Instructorii de pregătire practică și profesorii de legislație rutieră pot desfășura activitate de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere numai dacă sunt atestați în acest sens de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R conform prevederilor prezentei metodologii.
(2) Instructorii de pregătire practică, denumiți în continuare instructori auto, pot fi angajați ai unei școli de conducători auto sau pot fi autorizați conform prevederilor metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică.
Art. 2. Pentru obținerea atestatelor de instructor auto și/sau profesor de legislație rutieră solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile necesare în vederea desfășurării acestei activități, să urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și să promoveze examenul susținut în condițiile stabilite de prezenta metodologie.
Art. 3. (1) Obținerea atestatului de instructor auto se realizează inițial pentru una sau mai multe din categoriile A, B și BE, urmând ca după o perioadă de cel puțin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obține și atestarea pentru celelalte categorii.
(2) Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (1) constă în școlarizarea unui număr minim de 100 cursanți care doresc obținerea permisului de conducere auto în perioada de cel puțin 2 ani.

Capitolul II
1.2. Condiții pentru obținerea atestatului de instructor auto și profesor de legislație
rutieră

Art. 4. Condițiile de studii pentru înscrierea la cursul în vederea obținerii atestatului de instructor auto sunt îndeplinite dacă solicitanții sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolvenți ai școlilor de maiștri în specialitatea auto.
Art. 5. (1) Persoana care solicită eliberarea atestatului de instructor auto trebuie ca, pe lângă condițiile de studii, să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:
a) să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;
b) să dețină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puțin 5 ani;
c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obținerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
e) să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective;
f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfecționare profesională, într-un centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, organizat în condițiile prevăzute de metodologia în vigoare.
(2) În cazul în care atestatul unui instructor auto a fost anulat, acesta poate solicita obținerea unui nou atestat de instructor auto în condițiile prevăzute de prezenta metodologie, după o perioadă de cel puțin un an de la data anulării.
Art. 6. Condițiile de studii necesare înscrierii la cursul organizat în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră sunt îndeplinite dacă solicitanții sunt absolvenți ai unei instituții acreditate de învățământ superior de lungă durată în specialitățile științe juridice sau tehnice.
Art. 7. (1) Persoana care solicită eliberarea atestatului de profesor de legislație rutieră trebuie ca, pe lângă condițiile de studii, să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:
a) să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;
b) să dețină permis de conducere valabil cel puțin pentru categoria B cu o vechime de cel puțin 5 ani;
c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obținerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
e) să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective;
f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfecționare profesională, într-un centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, organizat în condițiile prevăzute de metodologia în vigoare;
(2) În cazul în care atestatul unui profesor de legislație rutieră a fost anulat conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere, acesta poate solicita obținerea unui nou atestat de profesor de legislație rutieră în condițiile prevăzute de prezenta metodologie, după o perioadă de cel puțin un an de la data anulării.

Capitolul III
1.3. Pregătirea și perfecționarea profesională

Art. 8. (1) Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră și/sau de instructor auto se depun la centrul de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, acestea fiind următoarele:
a) cererea, în original, din care să rezulte numele și prenumele persoanei, tipul atestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea;
b) actul de identitate, în copie;
c) permisul de conducere, în copie;
d) actul de studii, în copie legalizată;
e) cazier auto, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) și d) sau condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) și d), având valabilitate de 30 de zile sau declarație notarială pe proprie răspundere, în cazul cetățenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care sa reiasă ca nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la art. 5 sau art. 7 ;
f) aviz medical și psihologic, în original, cu mențiunea “apt” pentru profesor de legislație rutiera si/sau instructor auto in termenul de valabilitate;
g) certificatul de cazier judiciar, în original, din care sa rezulte ca solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5, alin. (1) lit. f) sau condițiile prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. f).
h) dacă este cazul, adeverința în original eliberată de către școala/școlile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) precum și atestatul de instructor auto, valabil pentru categoriile prevăzute la art. 3, alin. (1).
(2) Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislație rutieră și/sau de instructor auto sunt cele prevăzute la alin. (1), cu excepția lit. d).
(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) și vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin mențiunea „conform cu originalul”, înscrierea numelui și prenumelui și semnare de către persoana care primește actele în cadrul respectivului centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.
Art. 9. (1). Pregătirea și perfecționarea profesională necesare pentru obținerea/reînnoirea atestatului de instructor auto sau de profesor de legislație rutieră se face în cadrul unor centre de pregătire și perfecționare profesională autorizate în condițiile legii de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
(2). Programele de pregătire și perfecționare profesională aferente cursurilor prevăzute la art. 2, sunt elaborate de centrele de pregătire și perfecționare profesională și vor fi avizate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția Transport Rutier.
. Art. 10. (1) Cursul de pregătire profesională în vederea obținerii atestatului de instructor auto cuprinde pregătirea teoretică și practică, având o durată de 120 de ore.
(2) Durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 30 de ore.
(3) Durata zilnică a pregătirii teoretice și/sau practice nu trebuie să depășească 6 ore.
Art. 11. Cursul de pregătire profesională în vederea obținerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durata de 30 de ore, din care durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 10 ore.
Art. 12. (1) Cursul de pregătire profesională în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră va avea o durată de 90 de ore.
(2) Durata zilnică a pregătirii profesionale nu trebuie să depășească 6 ore.
Art. 13. (1) Reînnoirea atestatului de instructor auto sau profesor de legislație rutieră se face numai în condițiile absolvirii unui curs de perfecționare profesională.
(2) Cursul de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore.
(3) Cursul de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislație rutieră va avea o durată de 30 de ore.
(4) Pentru urmarea cursurilor de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 sau, după caz art. 7, cu excepția condiției de studii care trebuie să îndeplinească dispozițiile legale aplicabile la data obținerii primului atestat de către titular.
(5) Pentru urmarea cursurilor de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să depună actele prevăzute la art. 8, la care se adaugă atestatul de instructor auto și/sau de profesor de legislație rutieră deținut anterior, în copie certificată de către solicitant pentru conformitate cu originalul.
Art. 14. (1) Pot participa la examenele în vederea obținerii/reînnoirii atestatului de instructor auto și profesor de legislație rutieră doar cei care au urmat integral și continuu orele aferente fiecărui tip de atestat amintit, prezența la cursuri făcându-se pe cataloage.
(2) Numărul maxim de cursanți care pot efectua pregătirea/perfecționarea în vederea obținerii/reînnoirii atestatului de instructor auto și profesor de legislație rutieră în cadrul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, intr-o serie, nu poate fi mai mare de 20.

Capitolul IV
1.4. Examinarea în vederea obținerii/reînnoirii atestatului de instructor auto și
a atestatului de profesor de legislație rutieră

Art. 15. (1) Examenul în vederea atestării profesionale a instructorilor auto și a profesorilor de legislație rutieră poate fi susținut numai de persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la capitolul II.
(2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va stabili data si locul susținerii examenelor de atestare profesională.
Art. 16. (1) Comisia de examinare va fi compusa din 3 membri, dintre care un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în calitate de reprezentant al autorității de stat în domeniu și 2 reprezentanți ai Autorității Rutiere Române – A.R.R.
(2) Opțional, cu rol de observator, la examinarea în vederea obținerii atestatului de instructor auto, poate participa și un reprezentant al centrului de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.
Art. 17. La examenul în vederea obținerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislație rutieră candidatul se va prezenta cu actul de identitate însoțit de permisul de conducere, ambele în original.
Art. 18. (1) Examenul pentru obținerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:
a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoașterii regulilor de circulație pe drumurile publice și cunoașterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă poate fi susținuta si in sistem informatic;
b) proba practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoștințelor, competențelor și capacităților pedagogice necesare desfășurării procesului de pregătire practică;
modalitatea de evaluare a probei practice, precum și obiectivele care stau la baza evaluării acestei probe pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
(2) Examenul pentru obținerea atestatului de profesor de legislație rutieră constă în următoarele probe:
a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoașterii regulilor de circulație pe drumurile publice și cunoașterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă poate fi susținuta si in sistem informatic;
b) probă orală pentru evaluarea capacităților psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislației rutiere și conducerii preventive, a cărei durata este de minim 15 minute.
(3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probelor teoretice, practice și orale, precum și obiectivele care stau la baza acestor evaluări pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
(4) Pentru susținerea examenului prevăzut la art. 18 și art. 20, respectiv art. 23 și art. 24, centrul de pregătire și perfecționare profesională va achita, pentru toți candidații prezentați la examenul respectiv, contravaloarea tarifului de examinare/reînnoire/reexaminare prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, în contul Autorității Rutiere Române – A.R.R. Sumele rezultate din achitarea tarifului se fac venit la bugetul Autorității Rutiere Române – A.R.R.
Art. 19. (1) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (1), candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obțină calificativul admis.
(2) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (2), candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 54 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba orală să obțină calificativul admis.
(3) Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă prevăzut la art. 18 alin. (1) si (2), vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns.
Art. 20. (1) Examenul în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto sau profesor de legislație rutieră se poate susține numai de către persoanele care au absolvit în prealabil un curs de perfecționare profesională și constă în susținerea probelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 18 alin. (2) lit. a).
(2) Condițiile pentru promovarea examenului de reînnoire a atestatului sunt cele prevăzute la art. 19 alin. (1) în cazul instructorilor auto respectiv art. 19 alin. (2) în cazul profesorilor de legislație rutieră.
(3) Examenul prevăzut la alin. (1) se susține în fața comisiei prevăzute la art. 16, la data stabilită de aceasta.
Art. 21. La încheierea examenului prevăzut la art. 18 sau art. 20, se va întocmi situația rezultatelor obținute de către participanții la examen, aceasta fiind semnată de către toți membrii comisiei de examinare.

Capitolul V
1.5. Eliberarea atestatului
Art. 22. Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va elibera atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislație rutieră, după caz, persoanelor care au promovat examenul prevăzut la art. 18 sau art. 20, în termen de maxim 15 zile de la data promovării examenului aferent fiecărui tip de atestat.
Art. 23. (1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obținerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislație rutieră, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data susținerii examenului inițial.
(2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin.(1), pot susține un nou examen, numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.
Art. 24. (1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislație rutieră sau instructor auto, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data susținerii examenului inițial.
(2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin.(1), pot susține un nou examen pentru reînnoirea atestatului numai după absolvirea unui nou curs de perfecționare profesională.
Art. 25. (1) Perioada de valabilitate a atestatului de instructor auto sau de profesor de legislație rutieră este de 5 ani de la data eliberării.
(2) În cazul reînnoirii atestatului de instructor auto/profesor de legislație rutieră, Autoritatea Rutieră Română eliberează un nou atestat, cu valabilitatea de 5 ani de la data eliberării.
(3) Matca fiecărui atestat împreună cu situația întocmită conținând rezultatele obținute de către participanții la examenul, se păstrează la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 26. (1) Atestatele de instructor auto sau de profesor de legislație rutieră sunt documente prevăzute cu serie și număr.
(2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va ține evidența atestatele de instructor auto și a atestatelor de profesor de legislație rutieră eliberate.
(3) Autoritățile cu atribuții legale în circulația pe drumurile publice, pot solicita Autorității Rutiere Române – A.R.R. informații privind atestatele de instructor auto sau de profesor de legislație rutieră eliberate.
Art. 27. Modelul atestatului de profesor de legislație rutieră este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
Art. 28. Modelul atestatului de instructor auto este prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

Capitolul VI
1.6 Dispoziții finale

Art. 30. Atestatele de instructor auto și atestatele de profesor de legislație rutieră valabile la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, își mențin valabilitatea până la expirare, reînnoirea acestora făcându-se în condițiile prezentei metodologii.
Art. 31. (1) În vederea reînnoirii atestatului de instructor auto și/sau profesor de legislație rutieră, titularul acestuia trebuie să urmeze un curs de perfecționare profesională și să promoveze examenul aferent în ultimul an de valabilitate al respectivului atestat.
(2) În cazul în care un instructor auto și/sau profesor de legislație rutieră nu îndeplinește condiția prevăzută la alin. (1), pentru a putea desfășura activitatea de pregătire a cursanților în vederea obținerii permisului de conducere, trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională, în condițiile prevăzute la art. 10 respectiv art. 11 și să promoveze examenul prevăzut la art. 18.
Art. 32. Actele aferente persoanelor înscrise la cursurile pentru obținerea sau reînnoirea atestatului de instructor auto și/sau de profesor de legislație rutieră, se păstrează la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere care a organizat cursurile respective, pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 33. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

2. Metodologia privind autorizarea instructorilor de pregătire practică

2.1. Dispozitii generale

Art. 1. Pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoriile A, B și BE și subcategorii ale acestora, efectuată în cadrul școlilor de conducători auto autorizate conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin, se poate realiza și cu instructori auto, care sunt persoane fizice înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, atestate și autorizate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., denumiți în continuare instructori auto autorizați.
Art. 2. Instructorul auto autorizat poate încheia doar cu o singura școală de conducători auto autorizată contract de prestări servicii, ce are ca obiect de activitate pregătirea practica a cursanților în vederea obținerii permisului de conducere auto.
Art. 3. Pregătirea practică pe care un cursant o face în vederea obținerii permisului de conducere auto nu poate fi începută decât după ce acesta a efectuat si absolvit in prealabil pregătirea teoretică în aceeași școală de conducători auto autorizată.

CAPITOLUL II
2.2. Condiții de autorizare a instructorilor auto
Art. 4. Autorizarea instructorului auto se face de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) deține permis de conducere valabil pentru categoria/subcategoria pentru care solicită autorizarea și atestat de pregătire profesională de instructor auto pentru categoria/subcategoria pentru care solicită autorizarea;
b) deține certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, ca persoană fizică autorizată;
c) deține Certificat de înregistrare fiscală eliberat de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală;
d) nu a fost condamnat pentru infracțiuni care îl fac incompatibil cu calitatea de instructor auto prevăzute de legislația în vigoare;
e) este apt medical și psihologic pentru efectuarea activității de instructor auto;
f) deține, în proprietate sau cu contract de leasing, minim un vehicul pentru fiecare categorie/subcategorie pentru care solicită autorizarea, ce trebuie să îndeplinească prevederile art. 5;
g) a activat ca angajat cu normă întreagă ca instructor auto în cadrul unei școli de conducători auto o perioadă de minim 3 ani;
h) nu a avut suspendat, în perioada de 36 luni în care a fost angajat ca instructor auto al unei școli de conducători auto, permisul de conducere și/sau atestatul de pregătire profesională de instructor auto;
Art. 5. (1) Pregătirea practică a cursanților în vederea obținerii permisului de conducere se efectuează de către instructori auto autorizați doar cu vehicule deținute în proprietate sau printr-un contract de leasing.
(2) Vehiculele utilizate la instruirea practică trebuie să îndeplinească condițiile și să aibă dotarea minimă necesară pentru vehiculele corespunzătoare categoriilor A, B și BE și subcategoriilor acestora, prevăzute în anexele nr. 1a) și nr. 1b) la normele privind autorizarea școlilor de conducători auto din anexa nr. 2 la ordin, să fie agreate conform reglementărilor în vigoare, având inspecția tehnică periodică efectuată în condițiile legii, și să fie asigurate pentru daune cauzate terților, inclusiv persoanelor care se află în interiorul acestora cu ocazia pregătirii în vederea obținerii permisului de conducere.

CAPITOLUL III
2.3. Eliberarea autorizației pentru instructorii auto
Art. 6. (1) În vederea eliberării autorizației pentru instructorul auto, solicitantul depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. din Municipiul București sau din județul în care urmează să-și desfășoare activitatea un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea-tip pentru obținerea autorizației;
b) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului corespunzător activității pentru care se solicita autorizarea;
c) certificatul de înregistrare fiscală, emis de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală corespunzător activității pentru care se solicita autorizarea;
d) permisul de conducere auto, cazierul judiciar, atestatul de pregătire profesională și avize, medical și psihologic, valabile;
e) lista cuprinzând toate vehiculele utilizate, pe fiecare categorie/subcategorie pentru care solicită autorizarea, împreună cu documentele din care să rezulte că acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5;
f) carte de muncă sau adeverință eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă din care să rezulte faptul că a activat în cadrul unei școli de conducători auto ca instructor auto o perioadă de minim 3 ani;
g) cazier auto, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art.4 lit. d), având valabilitate de 30 de zile sau declarație notarială pe proprie răspundere, în cazul cetățenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care sa reiasă ca nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la art. 4 lit. d).
(2) Documentele prevăzute la alin. (1), lit. b) – f) se vor prezenta în copie, ștampilate și semnate de către solicitantul autorizației, fiecare copie având înscris în mod expres: „Subsemnatul …., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul”.
(3) Agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. unde solicitantul își desfășoară activitatea analizează, în termen de 15 zile, dosarul depus. În funcție de rezultatul analizării respectivului dosar, agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. eliberează autorizația instructorului auto numai pentru acele categorii/subcategorii pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta metodologie, ori comunică în scris refuzul motivat, după caz.
Art. 7. (1) Autorizația instructorului auto se acordă, pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării pentru categoriile/subcategoriile pentru care se efectuează pregătirea. Eliberarea acesteia se face după prezentarea
documentului de plată a tarifului aferent.
(2) Modelul autorizației este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
(3) Tarifele pentru eliberarea autorizațiilor instructorilor auto sunt cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
(4) Instructorii auto autorizați vor fi înscriși în Registrul instructorilor auto autorizați, ținut de fiecare agenție teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R care a eliberat respectiva autorizație, inclusiv pe suport magnetic; lista instructorilor auto autorizați va fi actualizata trimestrial pe site-ul Autorității Rutiere Române – A.R.R.
(5) În cazul în care, după eliberarea autorizației, instructorul auto autorizat solicită o nouă categorie/subcategorie, acestuia, după acordarea categoriei/subcategoriei, i se va elibera o nouă autorizație cu aceeași valabilitate ca cea inițială, inclusiv pentru categoria/subcategoria respectivă, după plata tarifului aferent. Acordarea categoriei/subcategoriei solicitate se va face cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
Art. 8. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizației se anunță, de către titularul acesteia, la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. care a eliberat-o, în termen de 15 zile. Pierderea sau sustragerea autorizației se publică, de către titularul acesteia, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După publicare, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va elibera o nouă autorizație, la cererea titularului, cu plata tarifelor aferente.

CAPITOLUL IV
2.4. Obligațiile instructorului auto autorizat

Art. 9. Instructorul auto autorizat are obligația asigurării și respectării condițiilor necesare efectuării pregătirii practice individuale a fiecărui cursant, și răspunde în fata persoanei desemnate care conduce si organizează activitatea școlii de conducători auto cu privire la respectarea clauzelor contractuale.
Art. 10. Instructorul auto autorizat are obligația de a informa persoana care conduce și organizează activitatea școlii de conducători auto, asupra condițiilor de efectuare a pregătirii practice.
Art. 11. Pe toată durata efectuării pregătirii practice, instructorul auto autorizat are obligația să dețină la bordul autovehiculului și să prezinte personalului cu atribuții de control, la cererea acestuia, documentele solicitate de acesta, respectiv:
a) actul de identitate;
b) permisul de conducere sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație;
c) atestatul de pregătire profesională ca instructor auto;
d) autorizația de instructor auto;
e) contractul de prestări servicii încheiat de către instructorul auto autorizat cu școala de conducători auto;
f) caietul cursantului;
g) documentele autovehiculului cu care efectuează pregătirea practică;
h) polița de asigurare de răspundere civilă auto pentru vehiculul cu care se efectuează pregătirea practică și cea pentru daune cauzate terților inclusiv persoanelor aflate în interiorul vehiculului;
i) foaia zilnică de parcurs.
Art. 12. În cadrul procesului de pregătire a cursanților în vederea obținerii permisului de conducere, instructorul auto autorizat are următoarele obligații:
a) să respecte planul de învățământ prevăzut de legislația în vigoare;
b) să respecte programa de învățământ prevăzut de legislația în vigoare;
c) să depună la sediul școlii de conducători auto cu care are contract de prestări servicii copiile după actul de identitate, permisul de conducere, avizul medical și psihologic, atestatul de pregătire profesională de instructor auto și autorizația de instructor auto, actualizate;
d) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule ale căror documente au fost depuse în dosarul de autorizare sau cele care au fost ulterior adăugate sau schimbate la acel dosar prin înștiințare scrisă a agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române – A.R.R pe raza căreia instructorul auto autorizat își desfășoară activitatea;
e) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule deținute în proprietate sau cu contract de leasing;
f) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule agreate în acest sens;
g) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule având inspecție tehnică periodică efectuată conform prevederilor legislației în vigoare;
h) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule asigurate pentru daune cauzate terților, inclusiv persoanelor care se afla în interiorul acestora;
i) să depună în momentul finalizării pregătirii practice la școala de conducători auto cu care are încheiat contract de prestări servicii, copii ale foilor zilnice de parcurs aferente vehiculului cu care respectivul cursant a efectuat pregătirea practică;
j) să efectueze pregătirea practică numai în condițiile respectării prevederilor Codului Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 13. Instructorii auto autorizați au obligația ca, în decurs de 30 zile de la data obținerii autorizației, să inscripționeze vehiculele cu care efectuează pregătirea practică, pe părțile laterale, cu autocolante al căror model este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, autocolante pe care trebuie să se regăsească numărul autorizației și categoriile pentru care este valabilă autorizația.

CAPITOLUL V
2.5. Suspendarea și anularea autorizației instructorului auto

Art. 14. (1) Suspendarea autorizației instructorului auto se face de către Autoritatea Rutieră Romană – A.R.R., în următoarele cazuri:
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 684 bis/12.X.2009 a) când instructorul auto autorizat nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, care au stat la baza acordării autorizației;
b) când se constată că se efectuează pregătirea și pentru alte categorii de vehicule decât cele pentru care este autorizat;
c) când se constată nerespectarea uneia dintre obligațiile prevăzute la art. 9 – 13.
(2) Autorizația instructorului auto suspendată se poate reacorda, la cererea titularului, astfel:
a) în cazul primei suspendări, după o lună;
b) în cazul celei de-a doua suspendări, după 3 luni.
(3) Restituirea autorizației se face, la cerere, după ce titularul face dovada că au fost remediate cauzele care au stat la baza suspendării acesteia.
(4) Lista autorizațiilor instructorilor auto suspendate se afișează pe site-ul Autorității Rutiere Române – A.R.R.
Art. 15. Anularea autorizației instructorului auto, se face de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în următoarele cazuri:
a) când se constată că instructorul auto a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării eliberării autorizației;
b) când a fost confirmată, prin semnare pe fișa de școlarizare, finalizarea pregătirii practice a unor cursanți care nu au finalizat respectiva pregătire practică;
c) la a treia suspendare a autorizației;
d) când se constată că titularul autorizației și-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.
Art. 16. Suspendarea sau anularea autorizației instructorului auto autorizat operează efectiv după terminarea pregătirii practice a cursanților cu care acesta efectuează pregătirea practică în momentul comunicării respectivei decizii.
Art. 17. În cazul luării măsurii de anulare a autorizației instructorilor auto autorizați, se procedează la radierea poziției respective din Registrul instructorilor autorizați.
Art. 18. În cazul în care unui instructor auto autorizat i-a fost anulată autorizația pentru una din cauzele prevăzute la art.15 lit. a), b) sau c) acesta nu mai poate solicita o nouă autorizație decât după o perioadă de minim 1 an de la data anulării autorizației.

CAPITOLUL VI
2.6. Controlul instructorilor auto autorizați

Art. 19. Efectuarea controlului respectării reglementărilor specifice privind activitatea instructorilor auto autorizați se face de către inspectorii sau inspectorii de trafic ai Autorității Rutiere Române – A.R.R., împuterniciți în acest scop, atât la domiciliul, la sediul școlii de conducători auto cu care acesta are încheiat contract de prestări servicii cât și în trafic.
Art. 20. Tematica minimă de control vizează verificarea următoarelor aspecte:
a) menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza acordării autorizației instructorului auto;
b) respectarea metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor în vederea obținerii permisului de conducere;
c) respectarea programelor de școlarizare aprobate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;
d) respectarea prevederilor privind evidența foilor zilnice de parcurs.